Analitzem si un producte o procediment proposat pels nostres clients té risc d'infringir una patent d'un competidor ja coneguda pels nostres clients, i amb totes aquelles patents relacionades amb la mateixa, a fi de determinar amb precisió si el producte o procediment proposats entren dins de l’abast de protecció ofert pels documents analitzats.

Fruit d'aquesta anàlisi es redacta un informe on s'avalua el risc que el producte o procediment proposat infringeixi els documents estudiats, i,
en cas de ser possible, aconsellem estratègies per minimitzar o eliminar aquest risc d'infracció.