Analitzem si un producte proposat pels nostres clients té risc d'infringir un model industrial d'un competidor ja conegut pels nostres clients o localitzat en una recerca, per tal de determinar amb precisió si el producte proposat entra dins de l'abast de protecció ofert pel o pels documents analitzats.

Fruit d'aquesta anàlisi redactem un informe on avaluem el risc de que el producte o procediment proposat infringeixi el o els documents estudiats i aconsellem estratègies per minimitzar o eliminar aquest risc d'infracció.